Verksamhetsberättelse för Linköpings Närradioförening 1997

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bengt Olov Hedlund Studentradion Ordförande
Bo Einarsson Folkpartiet Vice ordförande
Berndt Petersson Svenska Kyrkan Sekreterare
Bertil Oldebring Radio Linköping Kassör
Helén Stenberg Radio Linköping Vice sekreterare och vice kassör
Staffan Lindmark Studentradion till november
Kristin Holmberg Studentradion från januari
Sousan Sangari Iranska Musikföreningen från april
Majid Ohaidian Iranska Musikföreningen till april
Nils-Erik Olsson Radio Linköping  
Erica Löfström Studentradion  

Årsmöte

Årsmöte hölls i Ryds Herrgård, tisdagen den 18 mars 1997, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer valdes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Birger Oscarsson och Hans Eriksson som ersättare. Valberedning är Mikael Bjersander (Studentradion, sammankallande), Krister Nyman (Radio Linköping) och Hans Eriksson.

Verksamhet

Vid styrelsens sammanträde den 15 januari 1998 ersattes Staffan Lindmark med Kristin Holmberg som representant från Studentradion, i enlighet med stadgarnas paragraf 7.3.

Vid styrelsens sammanträde den 6 maj 1997 ersattes Majid Ohadian med Sousan Sangari som representant från Iranska Musikföreningen, i enlighet med stadgarnas paragraf 7.3.

Vid årets sista sammanträde adjungerades Anton H LeClerq och Martin Birgersson från Studiefrämjandet.

Styrelsen har haft 9 sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen, den 21 januari, 26 februari, 18 mars, 6 maj, 10 juni, 12 augusti, 16 september, 28 oktober och 10 december.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Sändande föreningar

Under 1997 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

Turbulens har rått på närradioområdet även under hela 1997, speciellt vad gäller musikavgifter. Framtiden är intressant med höga musikkostnader, hög sändarhyra, god hörbarhet, samt stort intresse från Studiefrämjandet att påbörja sändningar. Vi väntar med spänning och tillförsikt på fortsättningen och uppskattar mycket det goda samarbetet inom Linköpings närradio.

Linköping den 15 januari 1998.


  Bengt Olov Hedlund     Berndt Petersson    Bo Einarsson
  ordförande         sekreterare       vice ordförande  Bertil Oldebring      Helén Stenberg     Sousan Sangari
  kassör    Kristin Holmberg      Nils-Erik Olsson    Erica Löfström


Senast modifierad: 23 februari 1998
boein@telia.com