Verksamhetsberättelse för

Linköpings Närradioförening 1998

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Daniel Högkvist Studentradion Ordförande
Bo Einarsson Folkpartiet Vice ordförande
Helén Stenberg Radio Linköping Sekreterare
Bertil Oldebring Radio Linköping Kassör
Kristin Holmberg Studentradion
Nils-Erik Olsson Radio Linköping  
Berndt Petersson Svenska Kyrkan

Årsmöte

Årsmöte hölls i Ryds Herrgård, tisdagen den 17 mars 1998, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer valdes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Birger Oscarsson och Hans Eriksson som ersättare. Valberedning är Mikael Bjersander (Studentradion), Krister Nyman (Radio Linköping, sammankallande) och Hans Eriksson.

Verksamhet

Styrelsen har haft 9 sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen, den 14 januari, 25 februari, 17 mars, 7 april, 15 juni, 4 augusti, 1 september, 3 november, 2 december.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Sändande föreningar

Under 1998 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

Studentradion lade ner sin verksamhet vid årsslutet.

Närradioföreningen ser ändå med tillförsikt fram mot 1999.

Linköping den 30 januari 1999.


  Daniel Högkvist     Helén Stenberg    Bo Einarsson
  ordförande        sekreterare      vice ordförande  Bertil Oldebring        
  kassör    Kristin Holmberg     Nils-Erik Olsson   Berndt Petersson  


Senast modifierad: 6 februari 1999
boein@telia.com