Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2004

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo Einarsson Folkpartiet Ordförande
Anders Rosén Radio Sinus Vice ordförande, Teknisk chef
Carl-Magnus Segerlund Radio Linköping Sekreterare
Krister Nyman Radio Linköping Kassör
Hasan Ajanovic Radio Vrelo Bosne
Ghazi Baghlanian Radio Hamshahri
Ronny Freiman Radio Linköping  
Anders Josefsson Radio Sinus
Berndt Petersson Svenska Kyrkan t. o. m. oktober
Maria Ellhar Svenska Kyrkan f. o. m. oktober

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan tisdagen den 23 mars 2004, då ovanstående styrelse valdes. Vid styrelsemötet den 5 oktober avgick Berndt Petersson och i stället invaldes Maria Ellhar, i enlighet med stadgarnas paragraf 7, tredje stycket.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Birger Oscarsson och Stefan Lindetun som ersättare.

Till valberedning omvaldes Ghasem Televari (Radio Hamshahri) och Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande). En post i valberedningen var vakant, vid styrelsemötet den 5 oktober valdes Berndt Petersson in i valberedningen.

Verksamhet

Styrelsen har haft åtta sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 13 januari, 2 mars, 23 mars, 26 april, 25 maj, 24 augusti, 5 oktober och 16 november.

Föreningen har representerats av Bo Einarsson och Anders Josefsson vid Närradions riksorganisations stämma i Stockholm 26 - 28 mars 2004. Bo Einarsson är dessutom revisor i NRO.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit ansträngd, delvis på grund av kostnaderna för omläggningen från länksändare till teleledning, delvis på grund av en olycktligvis underskattad avgift till IFPI/SAMI, samt sänkta timavgifter med 20 % för de sändande föreningarna. Årets resultat efter avskrivningar blev - 7 777 kronor. Bland annat på grund av minskade inkomster från kommunfullmäktige föreslås därför en höjning med 10 % från den tidigare ordinarie taxan.

Sändande föreningar

Under 2004 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

Mot slutet av året har Azerbajdzjanska Kulturföreningen i Östergötland och Religion och Kulturhus fått tillstånd från Radio- och TV-Verket, vi hoppas att deras Deniz Radiosi i Linköping respektive Arab Voice snart kan komma igång med sina sändningar. En ytterligare förening har anmält intresse. Vi beklagar att Radio Hamrah har slutat och att Radio Hamshahri ej kommer att återta sina sändningar. Under året har arbete skett för att starta en ungdomsradio i Linköping. Tyvärr är tiden ännu ej mogen.

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2005.

Linköping den 11 januari 2005.


  Bo Einarsson     Carl-Magnus Segerlund   Anders Josefsson
  ordförande      sekreterare          Krister Nyman    Anders Rosén        Ghazi Baghlanian     
  kassör        vice ordförande, teknisk chef
  Ronny Freiman    Maria Ellhar  


Senast modifierad: 11 januari 2005
boein@telia.com