Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2005

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo Einarsson Folkpartiet Ordförande
Anders Rosén Radio Sinus Vice ordförande, Teknisk chef
Carl-Magnus Segerlund Radio Linköping Sekreterare
Krister Nyman Radio Linköping Kassör
Hasan Ajanovic Radio Vrelo Bosne
Ronny Freiman Radio Linköping  
Anders Lindkvist Linköpings kommun
Maria Ellhar Svenska Kyrkan
Ahmed Ali Arab Voice Ej deltagit

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan tisdagen den 22 mars 2005, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Stefan Lindetun som ersättare.

Till valberedning omvaldes Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande) och Berndt Petersson. En post i valberedningen var vakant, styrelsen fick i uppdrag att komplettera med ett namn.

Verksamhet

Styrelsen har haft nio sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 11 januari, 1 mars, 22 mars, 12 april, 17 maj, 30 augusti, 4 oktober, 8 november och 6 december.

Föreningen har representerats av Bo Einarsson och Ronny Freiman vid Närradions riksorganisations stämma i Örebro 9 - 10 april 2005. Bo Einarsson är dessutom revisor i NRO.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit ansträngd, delvis på grund av sänkt ersättning för fullmäktigesändningarna. Årets resultat efter avskrivningar blev 15 722,40 kronor. Styrelsen föreslår årsmötet att detta belopp tillföres Underhållsfonden, som då innehåller totalt 25 530,91 kr.

Sändande föreningar

Under 2005 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

De aviserade nya föreningarna Azerbajdzjanska Kulturföreningen i Östergötland och Religion och Kulturhus med tillstånd från Radio- och TV-Verket för att sända Deniz Radiosi i Linköping respektive Arab Voice kom tyvärr inte igång med sina sändningar. Tyvärr har Svensk-Bosniska Kulturföreningen Linköping 2000 beslutat att inte fortsätta med Radio Vrelo Bosne. En ny förening Lius förening för Falun Gong har under december 2005 fått tillstånd att börja sändningar under namnet Radio Lugna Rummet.

Förhoppningsvis kommer vi att med hjäp av internet kunna erbjuda ett enklare och billigare sätt att sända även via etern!

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2006.

Linköping den 10 januari 2006.  Bo Einarsson     Carl-Magnus Segerlund
  ordförande      sekreterare          Krister Nyman    Anders Rosén            
  kassör        vice ordförande, teknisk chef
  Hasan Ajanovic    Ronny Freiman   Anders Lindkvist   Maria Ellhar  


Senast modifierad: 10 januari 2006
boein@telia.com