Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2006

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo Einarsson Folkpartiet Ordförande
Ronny Freiman Radio Linköping Vice ordförande
Carl-Magnus Segerlund Radio Linköping Sekreterare, Teknisk chef
Krister Nyman Radio Linköping Kassör
Maria Ellhar Svenska Kyrkan
Ilias Kostsambouikidis Lius Förening för Falung Gong
Anders Lindkvist Linköpings kommun
Anders Rosén Radio Sinus

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan onsdagen den 15 mars 2006, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Stefan Lindetun (omval) och Rune Johansson (nyval) som ersättare.

Till valberedning omvaldes Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande) och Berndt Petersson. En post i valberedningen var vakant, styrelsen fick i uppdrag att komplettera med ett namn.

Verksamhet

Styrelsen har haft nio sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 10 januari, 14 februari, 28 februari, 15 mars, 18 april, 9 maj, 1 juni, 15 augusti, 3 oktober, 7 november och 12 december.

Bo Einarsson är revisor i Närradions riksorganisation NRO.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit god. Årets resultat efter avskrivningar blev 25 250 kronor. Styrelsen föreslår årsmötet att en del av detta belopp tillföres Underhållsfonden, som tidigare innehöll totalt 18 760,71 kr.

Sändande föreningar

Under 2006 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

Tyvärr harRadio Sinus beslutat att inte fortsätta med sina radiosändningar, utan de sänder numera enbart webb-radio helt i egen regi.

Den nya föreningen Lius förening för Falun Gong har ännu ej kommit igång med sina sändningar under namnet Radio Lugna Rummet.

Vi välkomnar den nya föreningen Sound of Hope Linköping som kom igång under hösten.

Förhoppningsvis kommer vi att med hjäp av internet kunna erbjuda ett enklare och billigare sätt att sända även via etern!

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2007.

Linköping den 27 februari 2007.


  Bo Einarsson     Carl-Magnus Segerlund

  ordförande      sekreterare, teknisk chef          Krister Nyman    Ronny Freiman            

  kassör        vice ordförande  Maria Ellhar     Ilias Kotsambouikidis    Anders Lindkvist   Anders Rosén    


Senast modifierad: 27 februari 2007
boein@telia.com