Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2011

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

 
Bo EinarssonFolkpartietOrdförande
Ronny FreimanRadio LinköpingVice ordförande till augusti
Krister NordinRadio LinköpingVice ordförande från september
Carl-Magnus SegerlundRadio LinköpingTeknisk chef
Krister NymanRadio LinköpingKassör
Peter VestbergRadio LinköpingSekreterare
Anita BjörkLinköpings kommun
Stellan EngströmRadio Linköping
Hans WinzellRadio Linköping 
Anders Lindkvist 

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan tisdagen den 15 mars 2011, då ovanstående styrelse valdes. Vid ett styrelsemöte den 27 september valdes Krister Nordin till vice ordförande efter avgångne Ronny Freiman, i enlighet med § 7.3.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Stefan Lindetun och Rune Johansson som ersättare.

Till valberedning omvaldes Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande) och Berndt Petersson samt uppmanades styrelsen att finna en person att representera Radio Azadegan. Detta har dock misslyckats.

Verksamhet

Styrelsen har haft 9 sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 11 januari, 22 februari, 15 mars, 12 april, 24 maj, 23 augusti, 27 september, 9 november och 7 december.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit god. Årets resultat efter avskrivningar blev en vinst på 7 528 kr. Styrelsen föreslår årsmötet att detta belopp överföres till nästa år i ny räkning. Förra året gav nämligen en förlust på 10 500 kr. Underhållsfonden innehåller totalt 31 385 kr.

Sändande föreningar

Under 2011 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2012.

Linköping den 21 februari 2012.

 


 Bo Einarsson    Carl-Magnus Segerlund   Krister Nyman     
 ordförande     teknisk chef        kassör     


 
 Krister Nordin   Peter Vestberg       Anders Lindkvist 
 vice ordförande  sekreterare  Hans Winzell    Anita Björck        Stellan Engström


Senast modifierad: 8 februari 2012
boein@telia.com