Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2012

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo EinarssonFolkpartietOrdförande
Stellan EngströmRadio LinköpingVice ordförande
Krister NymanRadio LinköpingKassör
Peter VestbergRadio LinköpingSekreterare
Hans WinzellRadio LinköpingTeknisk chef
Anita BjörkLinköpings kommun
Anders Lindkvist 

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan tisdagen den 21 mars 2012, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Stefan Lindetun och Rune Johansson som ersättare.

Till valberedning omvaldes Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande) och Berndt Petersson samt uppmanades styrelsen att finna en tredje person att ingå.

Verksamhet

Styrelsen har haft 8 sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 17 januari, 21 februari, 21 mars, 7 maj, 13 juni, 21 augusti, 2 oktober och 27 november.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit god. Årets resultat efter avskrivningar blev en vinst på 29 445,85 kr. Styrelsen föreslår årsmötet att 20 000 kronor överföres till underhållsfonden och resterande 9 445,85 överföres till nästa år i ny räkning. Underhållsfonden innehåller före denna överföring totalt 31 385,71 kr.

Sändande föreningar

Under 2012 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2013.

Linköping den 22 januuari 2013.

 


 Bo Einarsson     Hans Winzell   Krister Nyman     
 ordförande      teknisk chef   kassör     


 
 Stellan Engström   Peter Vestberg       
 vice ordförande   sekreterare  Anita Björck     Anders Lindkvist      


Senast modifierad: 31 januari 2013
boein@telia.com