Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2013

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo EinarssonFolkpartietOrdförande
Stellan EngströmRadio LinköpingVice ordförande
Rune JohanssonRadio LinköpingKassör
Peter VestbergRadio LinköpingSekreterare t.o.m september
Hans WinzellRadio LinköpingTeknisk chef
Anita BjörckLinköpings kommun
Krister NymanRadio Linköping 

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan tisdagen den 19 mars 2013, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och nyvaldes Michael Holmgren, med Stefan Lindetun och Anders Lindkvist som ersättare.

Till valberedning omvaldes Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande) och nyvaldes Ronny Freiman samt uppmanades styrelsen att finna en tredje person att ingå.

Verksamhet

Styrelsen har haft 7 sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 22 januari, 19 mars, 8 april, 4 juni, 3 september, 22 oktober och 3 december.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit god. Årets resultat efter avskrivningar blev en vinst på 31 689 kr. Styrelsen föreslår årsmötet att 20 000 kronor överföres till underhållsfonden och resterande 11 689 överföres till nästa år i ny räkning. Underhållsfonden innehåller före denna överföring totalt 51 385,71 kr.

Sändande föreningar

Under 2013 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2014.

Linköping den 14 januuari 2014.

 


 Bo Einarsson     Hans Winzell   Rune Johansson     
 ordförande      teknisk chef   kassör     


 
 Stellan Engström   Peter Vestberg       
 vice ordförande   sekreterare  Anita Björck     Krister Nyman      


Senast modifierad: 14 mars 2014
boein@telia.com